Thursday, April 19, 2012

Финансиране на докторанти и млади учени от СУУправленският екип на проекта „Докторантска академия за стопански и управленски науки” организира информационна среща относно възможности за финансиране на докторанти и млади учени по ОП РЧР. Срещата ще се проведе на 25 април (сряда) от 18.15 ч. в зала 304 в Стопански факултет - бул. Цариградско шосе N125, блок 3, ет. 4.

Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет спечели проекта за финансиране по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, част от ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще подпомогне дейността на докторантите и младите учени от СУ „Св. Климент Охридски” и е на стойност 596 179,52 лв.